MVS: 规格

电源

      
电源电压    
 MVSxxxx-V02
  3 x 2300 VAC (± 10%)
 MVSxxxx-V03
  3 x 3300 VAC (± 10%)
 MVSxxxx-V04
  3 x 4160 VAC (± 10%)
 MVSxxxx-V06
  3 x 6600 VAC (± 10%)
 MVSxxxx-V07
  3 x 7200 VAC (± 10%)
 MVSxxxx-V13
  3 x 13800 VAC (± 10%)
控制电压    
 MVSxxxx-xxx-C12   110 VAC ~ 130 VAC (+ 10% / - 15%)
    或 220 VAC ~ 240 VAC (+ 10% / - 15%)
所有型号   500 VA, 单相
频率   45 Hz ~ 66 Hz
额定工频耐压(Ud)
 MVSxxxx-V02 ~ MVSxxxx-V04   11450 VAC
 MVSxxxx-V06 ~ MVSxxxx-V07   20000 VAC
 MVSxxxx-V13   35000 VAC
额定雷电冲击耐压(BIL) - 过压类别 III (Up)
 MVSxxxx-V02 ~ MVSxxxx-V07   45 kV
 MVSxxxx-V13   85 kV
形式称号   旁路半导体电机启动器形式 1

控制输入

   
启动 (端子C23, C24)   24 VDC, 大约 8 mA
停止 (端子C31, C32)   24 VDC, 大约 8 mA
复位 (端子C41, C42)   24 VDC, 大约 8 mA
输入 A (端子C53, C54)   24 VDC, 大约 8 mA
输入 B (端子C63, C64)   24 VDC, 大约 8 mA
电机热敏电阻(端子B4, B5)    


输出

   
继电器输出   10 A @ 250 VAC/ 360 VA
    10 A @ 30 VDC 阻性
主接触器 (端子13, 14)   常开
旁通接触器 (端子23, 24)   常开
运行输出/ PFC (端子33, 34)   常开
输出继电器 A (端子43, 44)   常开
输出继电器 B (端子51, 52, 54)   可互换
输出继电器 C (端子61, 62, 64)   可互换
模拟输出 (端子B10, B11)   0-20 mA 或 4-20 mA


环境

   
保护级别    
电源部件   IP00
控制器   IP54/ NEMA 12
操作温度   - 10 °šC ~ + 55 °šC
存储温度   - 25 °šC ~ + 55 °šC
湿度   5% ~ 95% 相对湿度
污染级别   污染级别 3
震动   设计符合 IEC 60068


EMC 辐射排放

   
设备级别 (EMC)   Class A
传导性射频辐射   10 kHz ~ 150 kHz: < 120 - 69 dB µV
    0.15 MHz ~ 0.5 MHz: < 79 dB µV
    0.5 MHz ~ 30 MHz: < 73 dB µV
发散性射频辐射   0.15 MHz ~ 30 MHz: < 80-50 dB µV/m
    30 MHz ~ 100 MHz: < 60-54 dB µV/m
    100 MHz ~ 2000 MHz: < 54 dB µV/m
     
该产品设计为Class A级设备。产品在国内环境里使用时可能导致无线干扰,从而可能需要采用附加的缓解方法。


EMC 电磁抗扰性

   
静电释放   6 kV 接触释放, 8 kV 空气释放
射频电磁波   80 MHz ~ 1000 MHz: 10 V/m
快速瞬变   5/50 ns (电源及控制电路)
    2 kV 线对地, 1 kV 线间
电涌1.2/50 µs (电源及控制电路)   2 kV 线对地, 1 kV 线间
电压暂降雨短时间中断   5000 ms (在 0% 通常电压下)
    (安全断电)


短路

   
额定短路电流, 对称,  熔丝 (Class E2)    
MVSxxxx-V02 ~ MVSxxxx-V07   48 kA
MVSxxxx-V13   75 kA
功率元件 (硅堆旁通)   约 20 W
控制器   约 10 W


标准认证

   
C√   EMC 要求
CE   EMC EU 指引