CSX 规格

电源

       
电源电压 (L1, L2, L3)    
CSX-xxx-V4   3 x 200 VAC ~ 440 VAC (+ 10% / - 15%)
CSX-xxx-V6   3 x 200 VAC ~ 575 VAC (+ 10% / - 15%)
电源频率 (启动时)   45 Hz to 66 Hz
额定耐压 Rated insulation voltage   600 VAC


形式称号

   
控制电压 (A1, A2, A3)    
CSX-xxx-xx-C1   110-240 VAC (+ 10% / - 15%)
    或 380-440 VAC (+ 10% / - 15%)
CSX-xxx-xx-C2   24 VAC/VDC (± 20%)
电流消耗 (运行时)   < 100 mA
电流消耗 (开机时)    
CSX-xxx-xx-C1   10A
CSX-xxx-xx-C2   2 A


输入

   
启动 (端子 01)   常开
150 kΩ @ 300 VAC / 5.6 kΩ @ 24 VAC/VDC
停止 (端子 02)   常闭
150 kΩ @ 300 VAC / 5.6 kΩ @ 24 VAC/VDC


输出

   
主接触器 (端子13, 14)   常开
    6 A, 30 VDC 电阻性/ 6 A, 250 VAC
可编程继电器 (端子23, 24)   常开
    6 A, 30 VDC 电阻性/ 6 A, 250 VAC


环境参数

   
保护级别:CSX-007 ~ CSXi-055   IP20
保护级别: CSX-075 ~ CSXi-110   IP00
运行温度   - 10 °C to + 60 °C
湿度   5% to 95% 相对湿度
污染级别   污染级别 3
震动   IEC 60068  Fc 正弦测试
    4 Hz to 13.2 Hz: ± 1 mm 位移
    13.2 Hz to 200 Hz: ± 0.7 克


EMC 排放

   
设备级别 (EMC)   Class B
传导射频排放   0.15 MHz ~ 0.5 MHz: < 56-46 dB (µV)
    0.5 MHz ~ 5 MHz: < 46 dB (µV)
    5 MHz ~ 30 MHz: 50 dB (µV)
发散射频排放   30 MHz ~ 230 MHz: < 30 dB (µV/m)
    230 MHz ~ 1000 MHz: < 37 dB (µV/m)

该产品设计为Class A级。产品在国内环境使用时可能会产生无线干涉,用户可能会要求采取额外减缓措施。


电磁抗扰性

   
静电释放   4 kV 接触释放, 8 kV 空气释放
射频电磁辐射   0.15 MHz ~ 1000 MHz: < 140 dB (µV)
额定耐冲击电压  (瞬时 5/50 ns)   2 kV 线对地, 1 kV 线间
电压暂降和短时中断   100 ms (在 40% 正常电压时)
谐波失真   IEC61000-2-4 (Class 3), EN/IEC61800-3


短路

   
额定短路电流: CSXi-007 ~ CSXi-037   5 kA
额定短路电流:CSXi-045 ~ CSX-i110   10 kA
散热    
启动时   3 瓦 / 安培
运行时   通常10 瓦


产品认证

   
RCM   IEC 60947-4-2
CE   EN 60947-4-2
CCC   GB 14048.6
EAC   TP TC 004/2011, TP TC 020/2011
Marine   Lloyds Marine No 1 Specification
UL / C-UL   UL 508