CSX 规格

主电源

      
电源(L1, L2, L3)    
CSX-xxx-V4   3 x 200 VAC ~ 440 VAC (+ 10% / - 15%)
CSX-xxx-V6   3 x 200 VAC ~ 575 VAC (+ 10% / - 15%)
频率(启动时)   45 Hz to 66 Hz
额定绝缘电压   600 VAC
形式称号   旁通半导体电机启动器形式1
控制电压(A1,A2,A3)Control Voltage (A1, A2, A3)    
CSX-xxx-xx-C1   110-240 VAC (+ 10% / - 15%)
    or 380-440 VAC (+ 10% / - 15%)
CSX-xxx-xx-C2   24 VAC/VDC (± 20%)
电流消耗(运行时)   < 100 mA
电流消耗(启动时)    
CSX-xxx-xx-C1   10 A
CSX-xxx-xx-C2   2 A


输入

   
启动(端子01)   常开,最大300VAC 
停止(端子02)   常闭,最大300VAC


输出

   
主接触器(端子13,14)   常开
    6 A, 30 VDC 阻性/ 2 A, 400 VAC, AC11


环境

   
保护级别 CSX-007 ~ CSX-055   IP20
保护级别 CSX-075 ~ CSX-110   IP00
操作温度   - 10 °C ~ + 60 °C
湿度   5% to 95% 相对湿度
污染等级   污染等级3
震动   IEC 60068 Fc 正弦测试
    4 Hz to 13.2 Hz: ± 1 mm 位移
    13.2 Hz to 200 Hz: ± 0.7 克


EMC辐射

   
设备等级(EMC)   Class A
传导无线频率发射强度   0.15 MHz ~ 0.5 MHz: < 90 dB (µV)
    0.5 MHz ~ 5 MHz: < 76 dB (µV)
    5 MHz ~ 30 MHz: 80-60 dB (µV)
辐射无线频率发射强度   30 MHz ~ 230 MHz: < 30 dB (µV/m)
    230 MHz ~ 1000 MHz: < 37 dB (µV/m)
     
该产品设计为Class A等级的设备。该产品在国内环境下使用时可能造成无线干扰,在这种情形发生时用户可能需要其它方法来减轻它的影响。

电磁抗扰性

   
静电排放   4 kV 接触排放, 8 kV 空气排放
无线频率电磁场   0.15 MHz ~ 1000 MHz: 140 dB (µV)
冲击耐受电压(快速瞬变 5/50ns)   2 kV 线对地, 1 kV 线间
电压突降和瞬间干扰   100 ms (40% 正常电压时)
谐波失真   IEC61000-2-4 (Class 3), EN/IEC61800-3


短路

   
额定短路电流 CSX-007 ~ CSX-037   5 kA
额定短路电流 CSX-045 ~ CSX-110   10 kA


热发散

   
启动时   3 瓦 / 安培
运行时   通常为10 瓦


认证

   
C-tick   IEC 60947
UL / C-UL   UL 508
CE   IEC 60947
CCC   GB 14048.6
Lloyds   IEC 60947